Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

Deze website is eigendom van Antwerp Luxury Candle Supplies


Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Zwaluwlaan 6, 2960 St.Job-in’t-Goor
Telefoon:
E-mail: mail@luxurycandlesupplies.eu
Ondernemingsnummer: BTW BE 0769.567.415
RPR:

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan
Antwerp Luxury candle supplies bvba of rechthoudende derden.
Bepeperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd.
Antwerp Luxury candle supplies bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde
informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen
onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie
onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal
naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Antwerp Luxury candle supplies bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld,
kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede
werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een
slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,
rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.
Antwerp Luxury candle supplies bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of
indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het
gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met
inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s
of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de
gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze
een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Antwerp Luxury candle supplies bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de
inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden

worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het
gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid
Antwerp Luxury candle supplies bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze
privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt
u terecht op mail@Antwerp Luxury candle supplies.eu
Verwerkingsdoeleinden
Antwerp Luxury candle supplies bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor
klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie,
opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde
reclame).
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk
voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te
ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)
(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]
Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Antwerp
Luxury candle supplies bvba groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of
onrechtstreeks met Antwerp Luxury candle supplies bvba verbonden zijn of met enige andere
partner van Fixwall bvba
Antwerp Luxury candle supplies bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en
organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn
die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van
boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel
6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen
naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens
met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –
commission@privacycommission.be).
Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot
doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de
vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de
gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,
bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of
Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit
kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het
verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-
functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op
Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met
inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan
te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens
waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle

mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden
zoals hiervoor omschreven.

Privacy: kennisgeving bij registratie (persoonsgegevens van klanten)
De verantwoordelijke voor de verwerking, Antwerp Luxury candle supplies bvba, respecteert de
Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de
verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:
clientendatabank van Antwerp Luxury candle supplies bvba, e-mailverkeer, commerciële activiteiten
met Antwerp Luxury candle supplies bvba
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits
bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van
uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet
volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het
gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot naam
onderneming, adres, email adres.
In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden
doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: [specifiëren welke personen of categorieën
van personen de gegevens ontvangen]. Niet van toepassing

Shopping Basket